top of page

תקנון האתר ותנאי שימוש בו ובמוצרים הדיגיטליים של אייל רביד

החזר כספי מלא: אייל רביד ייתן החזר כספי מלא לנרשם שרכש קורס, צפה בכולו וכן ביצע את כל המטלות והמשימות במשך 30/60/365 ימים קלנדריים (לפי המצויין בכל קורס/מוצר) וחש שהקורס לא תרם לו כלל, ו/או שחש חוסר שביעות רצון. הדבר מותנה בשליחת כל המשימות הטקסטואליות לבדיקה.
 

 1. החזר כספי חלקי: לקוח שיבקש לבטל את הקורס הנרכש מכל סיבה שהיא יהא לאייל רביד שיקול דעת בדבר ההחזר והכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן כאמור סע' 14 בתקנון.
   

 2. השימוש באתר האינטרנט הזה כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר ("המשתמש") מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה למפעיל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעיל האתר על פי תנאי שימוש אלה. יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. השימוש בכל אתר אחר כפוף גם לתנאי השימוש וייתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי מפעיל האתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין להנהלת האתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
   

 3. אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי שלא למטרות רווח. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.
   

 4. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
   

 5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
   

 6. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
   

 7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
   

 8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי. אלא אם כן רכש המשתמש ("מנהל ההרשמה") מוצר ו/או שירות המאפשר זאת רישום משתמשים אחרים. אם מסירת פרטי המשתמש לאדם נוסף מחויב מנהל ההרשמה לציין בפני המשתמש שעליו להחליף את סיסמתו בתוך המערכת עם כניסתו הראשונה כדי להפוך את השימוש במוצר לאישי, בלעדי וחסוי לגולש.
   

 9. כל מקום בו מופיע "אתר" או "מפעיל האתר" או הנהלת האתר הכוונה לאייל רביד והפועלים בשמו ומטעמו.
   

 10. מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

11.1 לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר מציע ו/או יציע למשתמש באופן אישי ו/או לכלל.

11.2 על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי מפעיל האתר. במקרה זה מפעיל האתר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

11.2.1 כתובת מגורים או כתובת אחרת;

11.2.2 כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

11.2.3 לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.

11.3 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי מפעיל האתר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות מסמך זה ובכפוף לכל דין.

11.4 אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו ממפעיל האתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת למפעיל האתר לכתובת האלקטרונית eyal@eyalravid.com ומפעיל האתר יענה לפנייה תוך 72 שעות.

11.5 מפעיל האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בהתאם להוראות מסמך זה. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

12. מפעיל האתר לא יהיה רשאי למסור פרטים שמסר המשתמש במסגרת השימוש במוצרי האתר ברשת לשום גורם שלישי ללא הרשאה בכתביו לעשות זאת. והוא עצמו יוכל לעשות שימושיים סטטיסטיים בלבד בפרטים אלה לשיפור מוצריו ושירותיו.

13. אזהרות והנחיות נוספות בקשר לתכנים שבאתר:

התכנים אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי!

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מרחב לימודי הכולל ידע ותירגול, אך אינם מחליפים בית ספר או מוסד לימודי כזה או אחר, או תחליף להתיעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם ולאפשר להם לדעת יותר על עצמם, לרכוש מיומנויות חדשות ולשכלל מיומנויות ישנות. התכנים שבאתר והשלכותיהם על חייו של המשתמש, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. ההחלטות והמעשים שיעשה אדם בעקבות החשיפה לתכנים באתר הם באחריותו האישית בלבד.

מפעיל האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מפעיל האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת מפעיל האתר.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמו של מפעיל אתר זה שייך באופן בלעדי למפעיל האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין מפעיל האתר לבין אותם צדדים.

משתמש אשר יפנה למשתמשים אחרים בתוכנית בנושא שאינו נוגע ישירות לתכני האתר ולמוצרים שבו, ייחשב כמפר תקנון זה וביכולתה של אייל לנתק עימו כל קשר מקצועי ללא הסברים וללא זכאות להחזר כספי ו/או תעודת האחריות אשר סופקה על ידי אייל.

אייל רשאי לבטל זיכוי מלא ו/או זיכוי חלקי בעת חוסר תום לב ו/או גניבה של המוצרים ו/או המידע ו/או השירותים.

 

14. ביטול עסקה והחזרים

ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל eyal@eyalravid.com במקרה זה, אייל רביד יחזיר למשתמש, בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעתו, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו,זאת בתנאי שהלקוח עוד לא פתח את אריזת המוצר (אישור התקנון בשנית בתוך אתר הקורסים), אייל יבטל את החיוב בשל העסקה בכפוף להחזרת התחייבות לאי הפצה או שימוש במוצר ו/או עותק ממנו וכל נכס שקיבל בעקבות עשיית העסקה, על פי הוראות הדין.

ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה (סעיף 14 ה (ב) לחוק הגנת הצרכן) - ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל eyal@eyalravid.com

 

בעת אישור התקנון מצהיר ומודיע המשתמש כי מוצר של אייל רביד הינו מוצר אינטרנטי מסוג ידע שבעת הסכמתך ואישור התקנון הינך נחשף לפרטיו והוא מהווה אישור קבלת המוצר והתאמתו אליך ואין כל דרך להשיבו והדבר יראה כאילו השירות סופק במלואו.

bottom of page